Let's see what we've done for ketoantienluong.com
CSSCruncher.com has crunched this CSS to
17.31 %Less Size! Woohooo!

Crunched CSS code:

« Hide original CSS code

Some information about this website:


URL: http://ketoantienluong.com/
CSS URL: http://ketoantienluong.com/wp-content/themes/jannah/css/style.css
Title: Kế Toán Tiền Lương - Chia sẻ cùng nhau học tập lương
Meta-Description: Kế Toán Tiền Lương là gì ? Bài tập kế toán tiền lương theo thông tư 200 2018 2019. Kế toán tiền lương là gì? Nghiệp vụ, Nhiệm vụ, bảng mô tả công việc, báo cáo thưc tập của kế toán lương.Lao động, nhân sự, hợp đồng lao động, tiền lương công đoàn, kinh phí công đoàn